Ceník

Tento ceník osobní asistence (dále jen ceník) stanovuje úhradu za poskytování sociální služby osobní asistence. Pojmem úhrada nákladů za poskytnuté služby se rozumí platba uživatele služby za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování služby. Výsledná výše úhrady služeb se určuje podle platného ceníku služeb.

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku příspěvek na péči vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Základní činnosti/úkony osobní asistence jsou poskytovány za úhradu a to ve výši

 

 • 130 Kč/za hodinu

V rámci sociální služby osobní asistence je zajištěno poskytování těchto základních činností/úkonů:

Základní činnosti

Základní úkony

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití - dopomůžeme lidem si uvařit, připravit jídlo a pití, ale nevaříme za ně mimo drobných jídel.

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (nejedná se o úklidovou firmu - nejedná se o sezónní úklidy a úklidy po malování nebo stavebních pracích),
 • nákupy a běžné pochůzky - zajištění nákupu, který nepřevyšuje
  5 Kg váhy,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Úhrada je účtována vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.