Komu jsou služby určeny

Naše služba je určena seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kde a kdy službu poskytujeme

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele, v nemocnicích, LDN, domech s pečovatelskou službou či místě dle Vašeho určení na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Služba je našim uživatelům nabízena nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.

 

Jaká je kapacita služby

Kapacita služby je průběžně měněna v registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV, neboť se odvíjí od konkrétních potřeb a schopností uživatelů sociální služby.

 

Aktuální kapacitu můžete najít na tomto odkazu.

Poslání a cíle

Posláním naší služby je být jedinečným rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů a umí jim flexibilně a rychle poskytnout vysoce profesionální domácí péči.

Cílem naší sociální služby je naplňovat definované poslání, a tím předcházet sociálnímu vyloučení našich uživatelů, včetně podpory sociálního začlenění.

 

Obecné cíle poskytované služby:

 • přispívat k zapojení klientů služby do každodenních aktivit,
 • podporovat klienty ve využívání běžných dostupných zdrojů a institucí v jeho přirozeném prostředí,
 • rozvíjet samostatnost a individuální dovednosti klientů,
 • předcházet sociálnímu vyloučení klientů.

Při poskytování osobní asistence dbáme na:

 • transparentnost
  • srozumitelné a transparentní informování zájemců a klientů o pravidlech, postupech, průběhu, plánování, hodnocení a ukončení poskytování služby a dále o právech a povinnostech všech účastníků
  • aktivní přístup pracovníků k zájemcům a klientům

 • rovný přístup ke službě
  • služba je poskytována klientům bez ohledu na jejich náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, osobnostní rysy aj.
  • neupřednostňujeme nebo neznevýhodňujeme uživatele z výše zmíněných důvodů

 • individuální přístup ke klientům a pružné reagování na jejich aktuální potřeby
  • postupy služby jsou uzpůsobeny tak, aby pro jednotlivé uživatele nesly co největší prospěch v rámci nabývání nebo zachování, případně podpory jejich kompetencí
  • o konkrétním obsahu služby spolurozhoduje uživatel ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele
  • pracovníci respektují jedinečnost klientů jejich osobní cíle a právo volby

 • respekt k zvyklostem člověka

 • profesionalitu
  • spočívá v profesionálním a odborném přístupu všech pracovníků vstupujících do poskytované služby osobní asistence
  • pracovníci postupují v souladu se zásadami, předpisy, postupy a pravidly a podle jednotných metodik

 • ochranu důstojnosti, soukromí, základních práv a svobod
  • všechny osoby vstupující do poskytované služby zachovávají mlčenlivost a chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytováním služby dovědí
  • od zájemců a klientů jsou zjišťovány a evidovány pouze takové informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby

 • partnerský přístup k uživatelům služby
  • uživatel je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby
  • uživatelé a pracovníci mají během poskytování služby práva a povinnosti, které se zavazují dodržovat

Průběh poskytování služby

Máte zájem nebo alespoň představu, kdy a v jakém rozsahu by měla osobní asistence probíhat? Jsme schopni službu osobní asistence zavést i do 24 hodin s tím, že Vy sami si určujete její rozsah k Vašim potřebám a spokojenosti.

První jednání

První jednání se zájemcem o sociální službu probíhá nejprve formou poskytování informací o organizaci - poslání, cíle, rozsah a způsob poskytované služby, výše a způsobu úhrady, práva a povinnosti uživatelů, nakládání s osobními údaji aj. Jednání probíhá telefonicky, v kanceláři nebo přímo v domácnosti klienta.

 

Další postup

Se souhlasem uživatele je sociálním pracovníkem provedeno šetření v jeho domácnosti a zjištěny potřeby, očekávání a cíle žadatele, aby bylo zřejmé, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a možnostmi organizace.

 

Klient je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co očekává zájemce od služby a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytována dohodnutá služba a naplňovány vytyčené osobní cíle.

 

S uživatelem je v počátku péče sestaven individuální plán, zaměřený na potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán je v průběhu péče aktualizován dle požadavků a přání uživatele. Každý uživatel má k dispozici kontakt na sociálního pracovníka organizace. Po sepsání smlouvy je uveden do domácnosti osobní asistent, který je seznámen s plánem péče. Průběžně jsou sledovány soběstačnost i potřeby klienta a rozsah péče je upravován dle aktuální situace a požadavků uživatele. Osobní asistent průběžně sleduje a konzultuje s uživateli jejich potřeby. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby sociální pracovník průběžně zapisuje do Karty uživatele.