Stížnosti

Každý uživatel či rodinní příslušníci uživatele mají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách možnost podání stížnosti na péči, která je mu/jeho blízkému poskytována. Tato stížnost může organizaci poskytnout i podnět ke zlepšení služby.

Každá stížnost je písemně zaznamenána a poskytovatel má povinnost na ni do 30 dnů reagovat s přijatými opatřeními, o kterých seznámí stěžovatele zpětně, v případě nebyla-li stížnost podána anonymně.

 

Jak je možno stížnost podat?

  • osobně nebo písemně sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu organizace v kanceláři organizace
  • poštou formou dopisu
  • prostřednictvím e-mailové pošty