Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením nebo seniorům a umožnit jim zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které sami nezvládají. Osobní asistence je časově neomezená, poskytuje se tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v přirozeném prostředí, v němž osoby žijí (v domácnostech), či na jiném dohodnutém místě (v domech s pečovatelskou službou, v nemocnici, LDN a jinde).

Sami si stanovujete, jakou péči a v jakém rozsahu potřebujete.

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti pomáhají těmto lidem zajistit jejich životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Osobní asistent vykonává dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto základní činnosti:

A) poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně zapojení speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B) poskytuje pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při používání WC

C) poskytuje pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití

D) poskytuje pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

E) vykonává výchovněvzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině při péči o dítě
 • pomoc při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách přispívajících k sociálnímu začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

F) zprostředkovává kontakt se společenským prostředím:

 • zajišťuje doprovod do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a rovněž doprovod zpět

G) pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Máte-li zájem či se jen chcete nezávazně informovat, nejjednodušší způsob je zavolat na některé z uvedených telefonních čísel či napsat e-mail. Kontakty jsou samostatnou záložkou.

„Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil, už pomoci potřebovat nebudu.“

Thomas More