FAQ2018-08-14T16:20:15+02:00

Potřebujete některé informace upřesnit? Neváhejte se nás na cokoli zeptat!

Kdo jsou osobní asistenti?2018-08-14T16:22:29+02:00

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či ze zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti jim pomáhají životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Kdo jsou osobní asistenti A DOMA z. s.?2018-08-27T15:29:10+02:00

Jsou to zaměstnanci organizace, kteří mají hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách musí splňovat kvalifikační předpoklady, tj.základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Umí Vaši asistenti komunikovat s lidmi s demencí?2018-08-14T16:23:26+02:00

Osobní asistenti musí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, splňovat kvalifikační předpoklady, tj. musí mít absolvované kurzy pracovníka v přímé péči či další příslušné vzdělání. Nadále jsou průběžně vzděláváni, a to především v komunikaci s lidmi s demencí. Někteří naši osobní asistenti dokonce disponují certifikáty z kurzů trénování paměti, které nabízejí.

Bude do domácnosti docházet jen jeden osobní asistent?2018-08-14T16:24:10+02:00

Aby byla zajištěna kontinuálnost a zastupitelnost osobních asistentů, dochází do jedné domácnosti nejméně dva osobní asistenti. To oceníte především v době absence jednoho z pracovníků.

S čím může asistent pomoci?2018-08-14T16:24:45+02:00

Úkony osobního asistenta stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnují například osobní péči, hygienu, pomoc při oblékání, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, doprovod, kontakt s dalšími lidmi, pomoc při zájmových aktivitách atp.

Nabízíte i doprovod?2018-08-14T16:25:33+02:00

Ano, doprovod tvoří součást úkonů poskytovaných osobními asistenty. Zajišťujeme jak doprovod k lékaři, na úřady či jiná jednání, tak i zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.

Máte volnou kapacitu?2018-08-27T15:33:38+02:00

Pokud máte zájem o naše služby, je třeba nám sdělit:

  • Časový rozsah požadované služby (volně požadované služby např. 3 hodiny dopoledne, či odpoledne nebo striktně daný požadavek péče od 9 do 12 hodin). Varianta volně požadovaných služeb má větší šanci na zajištění péče.
  • Seznam činností, s kterými blízký potřebuje pomoci
  • Adresu, kde bude služba poskytována

Na základě těchto informací jsme schopni Vám sdělit, zda máme volnou kapacitu či nikoliv.

Za jak dlouho mi službu poskytnete?2018-08-14T16:26:09+02:00

Službu se snažíme zavést co nejrychleji tak, abyste byli maximálně spokojení. Záleží vždy na momentální kapacitě, ale většinou se poskytování služby zahajuje do 2–5 dnů. Vyžadujete-li rychlejší řešení, jsme schopni osobní asistenci zavést do 24 hodin.

Jak je zajištěna bezpečnost uživatelů?2018-08-14T16:26:46+02:00

Bezpečnost uživatelů je zajištěna hned několika způsoby. Osobní asistenti disponují kompetencemi a jsou řádně vyškoleni pro výkon osobní asistence a krizové situace. Zajišťujeme také zastupitelnost asistentů v případě jejich nepřítomnosti. V případě, že přebíráme klíče od domácnosti, se řídíme metodikou, která určuje, jak s nimi smíme nakládat.

Co musím mít při zahájení služby připravené?2018-08-14T16:27:51+02:00

Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který je seznámen s plánem péče. Je vhodné, aby byl uvedení osobního asistenta přítomen objednavatele služby – příjemce služby pak má větší pocit bezpečí. Rodina by měla též disponovat kompenzačními pomůckami zajišťujícími bezpečnost práce osobního asistenta, ale i uživatele služby. Pokud tyto pomůcky nemáte, nebojte se požádat o radu naše pracovníky, kteří Vám je rádi pomohou obstarat.

Musím dodat zdravotní dokumentaci?2018-08-14T16:29:02+02:00

Pro výkon osobní asistence není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci. Je však potřeba uskutečnit v domácnosti nebo ještě v nemocnici či LDN sociální šetření, na jehož základě se pak služba osobní asistence poskytuje.

Mám nárok na finanční podporu od státu na uhrazení poskytované služby?2018-08-14T16:29:54+02:00

Ano, pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči, mobilitu či požádat o vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.