Komu jsou naše služby určeny?

Naše služby jsou určeny seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se nacházejí v situaci, kdy potřebují pomoc jiné osoby.

Služby poskytujem v přirozeném prostředí uživatele, v nemocnicích, LDN, domech s pečovatelskou službou či v místě dle Vašeho určení na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Služba je našim uživatelům nabízena nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Kapacita služby se průběžně mění v registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV, neboť se odvíjí od konkrétních potřeb a schopností uživatelů sociální služby.

Aktuální kapacitu naleznete na tomto odkazu.

Poslání a cíle

Naším posláním je být jedinečným rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů a umí jim flexibilně a rychle poskytnout vysoce profesionální domácí péči.

Cílem naší sociální služby je naplňovat definované poslání, a tím předcházet sociálnímu vyloučení našich uživatelů, a rovněž podporovat sociální začlenění.

 • přispívat k zapojení klientů služby do každodenních aktivit,
 • podporovat klienty ve využívání běžných dostupných zdrojů a institucí v přirozeném prostředí,
 • rozvíjet samostatnost a individuální dovednosti klientů,
 • předcházet sociálnímu vyloučení klientů.
 • transparentnost
  • srozumitelné a jasné informování zájemců a klientů o pravidlech, postupech, průběhu, plánování, hodnocení a ukončení poskytování služby a dále o právech a povinnostech všech účastníků
  • aktivní přístup pracovníků k zájemcům a klientům
 • rovný přístup ke službě
  • služba se klientům poskytuje bez ohledu na jejich náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, osobnostní rysy aj.
  • žádné uživatele z výše zmíněných důvodů neupřednostňujeme ani neznevýhodňujeme
 • individuální přístup ke klientům a pružné reagování na jejich aktuální potřeby
  • postupy poskytování služby jsou uzpůsobeny tak, aby z nich jednotliví uživatelé měli co největší prospěch v rámci nabývání, zachovávání a případné podpory kompetencí
  • o konkrétním obsahu služby spolurozhoduje uživatel ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele
  • pracovníci respektují jedinečnost klientů. jejich osobní cíle i právo volby
 • respekt ke zvyklostem daného člověka
 • profesionalitu
  • ta spočívá v profesionálním a odborném přístupu všech pracovníků vstupujících do poskytované služby osobní asistence
  • pracovníci postupují v souladu se zásadami, s předpisy, postupy a pravidly a podle jednotných metodik
 • ochranu důstojnosti, soukromí, základních práv a svobod
  • všechny osoby vstupující do poskytované služby zachovávají mlčenlivost a chrání soukromí a důvěrné informace, které v souvislosti s poskytováním služby získají
  • od zájemců a klientů jsou zjišťovány a evidovány pouze takové informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby
 • partnerský přístup k uživatelům služby
  • uživatel je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby
  • uživatelé a pracovníci mají během poskytování služby práva a povinnosti, které se zavazují dodržovat

Průběh poskytování služby

Máte zájem nebo máte alespoň představu, kdy a v jakém rozsahu by měla osobní asistence probíhat? Jsme schopni zavést službu osobní asistence i do 24 hodin s tím, že Vy sami si určíte její rozsah tak, aby odpovídal Vašim potřebám a spokojenosti.

První jednání se zájemcem o sociální službu probíhá nejprve formou poskytnutí informací o organizaci – informujeme o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytovaných služeb, o výši a způsobu úhrady, o právech a povinnostech uživatelů, o nakládání s osobními údaji aj. Jednání probíhá telefonicky, v kanceláři nebo přímo v domácnosti klienta.

Se souhlasem uživatele je sociálním pracovníkem provedeno šetření v jeho domácnosti a zjištěny potřeby, očekávání a cíle žadatele, aby bylo zřejmé, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a s možnostmi organizace.

Klient je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude dohodnutá služba poskytována a jak budou naplňovány vytyčené osobní cíle.

S uživatelem je v počáteční fázi péče sestaven individuální plán zaměřený na jeho potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán se v průběhu péče aktualizuje dle požadavků a přání uživatele. Každý uživatel má k dispozici kontakt na sociálního pracovníka organizace. Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který se s plánem péče seznámí. Průběžně se sleduje soběstačnost i potřeby klienta a rozsah péče se upravuje dle aktuální situace a požadavků uživatele. Osobní asistent průběžně sleduje potřeby uživatelů a konzultuje je s nimi. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby sociální pracovník průběžně zapisuje do karty uživatele.