Každý uživatel či rodinný příslušník uživatele má dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, možnost podat stížnosti na péči, která je jemu osobně nebo jeho blízkému poskytována. Tato stížnost může organizaci poskytnout i podnět ke zlepšení služby.

  • osobně nebo písemně sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu organizace v kanceláři organizace,
  • poštou formou dopisu,
  • prostřednictvím e-mailové pošty.